2. apr. 2016

SOCIALNO IZOBRAŽEVANJE OBSOJENCEV V ZPKZ

Napisala Zuzanna G. Kraskova


Odbor ministrov Sveta Evrope je 1990 leta je med ostalim, zapisal, da je zaradi težjega zaposlovanja nekdanjih zapornikov potrebno specializirano usmerjena izobraževanja nadomestiti s splošnim in širšim izobraževanjem. Tako je pri poklicnem izobraževanju potrebno uskladiti produktivnost s praktičnim delom. Poklicno izobraževanje pri obsojencih  krepi delovne navade,i pomaga pa jim tudi pri razvoju in pridobivanju delovnih izkušenj. Vendar mora poklicno izobraževanje slediti povpraševanju na trgu dela, kar danes, mora pa biti to izobraževanje kakovostno, kajti pomemben vidik ima pri tem dejstvo, da bodo na delovnem trgu nekdanji obsojenci. Ravno tako je pomebno sodelovanje zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) in zunanjih poklicnih šol zaradi nadaljevanja izobraževanj teh oseb na prostosti. A poleg poklicnega izobraževanja je potrebno izobraževanje obsojenih oseb tudi na vseh ostalih življenjskih področjih. Pomembno vlogo ima tudi splošno in socialno izobraževanje, saj se z njim nekoč zaprte osebe lažje prilagajajo trgu delovne sile. Tako na primer cilj socialnega učenja se nanaša na vzgojo in izobraževanje ljudi v njihovem socialnem življenju. S tem je mišljeno predvsem na socialno izključene in neizobražene. Zato mora biti poleg vzgoje in izobraževanja vključeno tudi socialno učenje, ki obsojenemu ponuja rast celostne osebnosti, uči ga kakovostno nadzirati lastno osebnost. Pri ranljivih skupinah je potrebno onemogočiti negativni vpliv, saj so imeli številni obsojenci pred prihodom v zapor težave z uživanjem alkohola ali psihotropnih snovi in šibke socialne veščine. In navsezadnje socialno učenje obsojeno osebo spodbuja  spoprijeti se z lastnimi občutki, predvsem krivde zaradi storjenega kaznivega dejanja. Kajti, če človek želi najti smisel v življenju, mora poiskati svojo rano ...


Ni komentarjev:

Objavite komentar