22. mar. 2012

Marginalizacija -ne, ranljive skupine - da   


Ker vemo, da se razvitost posamezne družbe meri zlasti po tem, koliko je močan njen najšibkejši člen, bi nas državljane EU moralo močno zaskrbeti. Kajti na celotnem področju evropskega prostora je tako na makro, kot na mikro družbeni ravni mogoče v zadnjih nekaj letih zaslediti porast števila posameznikov, skupin, ali celo subkultur, ki jih trg in naraščajoč vpliv globalizacije vse bolj potiskata na rob družbe – v socialno revščino, in s tem se le-te izključuje iz družbenega – zlasti gospodarskega in socialnega prostora. Gre za pripadnike socialno ogroženih skupin, ki z »izločevanjem« postajajo vse šibkejši členi družbe. Tem posameznikom je »odvzeta« moč aktivne participacije, tako na gospodarskem in socialnem, kot na osebnostnem in družbenem nivoju.
Izhodišča za oblikovanje in razvoj evropskega ekonomskega modela vidi EU v povečani socialni koheziji med posameznimi družbenimi skupinami in njihovo aktivnejšo participacijo k državi blaginje in socialni državi. Vendar in na žalost o slednji ne moremo govoriti vse dotlej, dokler so nekatere družbene skupine izključene.       
V teoriji in praksi je mogoče zaslediti vrsto izrazov (marginalne skupine, socialna izključenost, socialna deprivacija, ipd.), s katerimi označujemo posameznike, ki so zaradi različnih oviranosti prikrajšani tako pri aktivnejši participaciji v družbene tokove, kot njenimi produkti oz. storitvami. Da bi se izognilo nadaljnji stigmatizaciji se je zanje uveljavil izraz ranljive skupine. Res je, izraz je milejši, z empatičnim pridihom, vendar močno asociativen, kar hitro nas namreč pripelje k implicitnemu  izključevanju, saj nedvomno kaže na šibkost in (z njo pogojeno) insolventnost predstavnikov teh skupin. 

Na področju državnih fiskalnih politik posameznih članic EU (med katere sodi tudi Slovenija), zlasti na področju oblikovanih in vzpostavljenih mehanizmov njihovih socialnih politik, je bilo že v preteklosti sprejetih več strateških dokumentov, ki podajajo smernice razvoja enotnejših socialnih politik. S smernicami Evropske komisije in z Amsterdamsko pogodbo (1999) so bili med drugim predlagani tudi ukrepi, ki naj zagotovijo enakopraven dostop do dela. Eden pomembnih sprejetih strateških ciljev sestanka Evropskega sveta (Lizbona, 2000) pa je bil poleg doseganja polne zaposlenosti ter ustvarjanja več in kakovostnejših delovnih mest, tudi cilj pospeševanja socialne vključenosti.
Temu primerno so bili s smernicami zaposlovanja  dopolnjeni  4 stebri politike zaposlovanja. Že steber I. – povečanje zaposljivosti prebivalstva usmerja v zniževanje brezposelnosti in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti, medtem ko je IV steber v celoti namenjen izenačevanju možnosti zaposlovanja.


Ranljive skupine na trgu dela


Znotraj opredeljenih kategorij ranljivih skupin lahko dolgotrajno brezposelne pogosto najdemo v skupinah: oseb z neustrezno, oziroma nizko izobrazbeno strukturo, oseb z zdravstvenimi težavami in kroničnimi obolenji, starejših brezposelnih, zasvojenih od drog in alkohola, prvih iskalcev zaposlitve, pripadnikov drugih narodnostnih in etničnih skupin, invalidov in oseb s posebnimi potrebami, azilantov in beguncev ter  žensk.
Vse večji (in še naraščajoči) delež brezposelnih, zlasti pripadnikov ranljivih skupin potrjuje, da je strategija EU (Lizbona 2000) vsekakor pomembna za trg dela in zaposlovanja, kot enega pomembnih sektorjev in pokazateljev razvoja socialne države. Zato se večina razvojnih strategij trga dela v evropskih državah usmerja v razvoj človeških potencialov. Države članice EU so si enotne, da je predstavnikom ranljivih skupin na tem področju potrebno nameniti možnosti večjega vključevanja. Vendar od leta 2000 do leta 2011 ni zabeležena rast zaposlovanja, denimo žensk (iz 51% na 60% - ravno nasprotno) kot je to strateško načrtovala lizbonska pogodba.

V Sloveniji že nekaj časa prevladuje mnenje, da je potrebna temeljita prenova in usmeritev v iskanje, oblikovanje in vzpostavitve modelov aktivnejše politike zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin v trg dela. Pri slednjem je poleg ustreznih programov potrebno oblikovati, vzdrževati in ohranjati socialna partnerstva med posameznimi institucijami, tako na nacionalni, regijski, kot tudi na lokalni ravni.  
Toda, kakšni pogoji določajo uresničitev teh namer? Kaj to pomeni za težje zaposljive posameznike? Razmerja med ekonomsko in socialno politiko, fleksibilnostjo in varnostjo, ter zaposljivostjo in prilagodljivostjo delovne sile vnašajo v trg dela neravnovesje, ki se poleg vse večjega razkoraka med »pomlajevanjem« tehnologije  in »staranjem delovne sile«, oz. funkcionalno zmanjšano usposobljenostjo brezposelnih, kažejo v dolgotrajni brezposelnosti posameznikov, ki so zaradi svoje oviranosti manj konkurenčni pri vključevanju v trg dela.


Oviranosti z vidika zaposlovanja brezposelnih


Z vidika zaposlovanja se za dolgotrajno brezposelno osebo šteje tista brezposelna oseba, ki je v evidenci brezposelnih evidentirana najmanj 12 mesecev. Zaradi oviranosti pri zaposlovanju se smatra in vodi v kategoriji tistih strank, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo in/ali vključitev v dodatne storitve zavoda, oziroma specialistične storitve, obravnave, oziroma programe. Z vidika prakse pa si upamo trditi, da dolgotrajno brezposelna oseba pri nas to pozicijo obdrži takorekoč v last oz.trajno.
Med dolgotrajno brezposelnimi se kažejo različne vrste oviranj. Lahko celo rečemo, da izhaja večina dolgotrajno brezposelnih iz tako imenovanih ranljivih skupin, ki znotraj operativnih in veljavnih tržnih kriterijev na trgu dela ne dosegajo pogojev vključevanja. Skupna značilnost posameznikov, ki sodijo v to skupino označuje torej predvsem zmanjšana zmožnost pridobitve in ohranitve zaposlitve. Posledično jih opredeljuje vrsta pokazateljev, kot so: težave pri navezovanju socialnih stikov, odklanjanje dodatnega izobraževanja ali prekvalifikacije, nizka raven delovnih izkušenj, za potrebe trga neuporabno, zastarelo znanje, splošni negativni odnos tako do življenja, kot napredka, odpor do sprememb, ipd., kar je glede na njihov status do neke mere tudi razumljiv.
Možnost zaposlitve se poleg ustaljenih standardnih pristopov ponuja tudi s slovito aktivno politiko zaposlovanja (APZ), ki je sprejeta  na ravni države in EU, ponuja pa strateški razvoj trga dela za časovno obdobje 2007-2013. Program APZ naj bi prinesel celo paleto pozitivnih učinkov. Pa jih? Po dobrih štirih letih še ne vemo točno. Politika javnih del sicer nekako teče, samozaposlitve in druge ugodnosti, ki jih program nudi pa se pri nas niso pokazali kot  primer dobre prakse.


Prepoznavnost oviranosti

Da bi lahko posameznika klasificirali kot dolgotrajno brezposelnega ni dovolj prepoznavnost le na podlagi časa trajanja v evidenci brezposelnih. Tudi osebe, ki so dalj časa brez redne zaposlitve in so že dalj časa vpisane v evidenco brezposelnih, so neposredno lahko zaposljive (npr .pogodbeno delo, honorarno delo,...), kar, žal, postaja nekakšna  ustaljena praksa. Kajti, pogodbeno oz. honorarno delo vzbuja pri posamezniku nemoč, dvom in negotovost ter nasploh slabo vpliva na njegovo psihofizično zdravje.
Prepoznavnost oviranosti se nanaša torej predvsem na svetovalčevo zmožnost in sposobnost prepoznavanja opravilne nesposobnosti bodisi v svetovalnem razgovoru bodisi v intervjuju, ki ga opravi s stranko (npr. pred morebitno zaposlitvijo). Pri tem mora biti svetovalec/analitik pozoren zlasti na nekaj pomembnih kazalcev: na opis subjektivnega doživljanja brezposelnosti stranke, njegovo socialno podporno mrežo, emocionalno stisko, opise zdravstvenih težav in kroničnih obolenj, daljše bolniške odsotnosti, vedenjske in manj prilagoditvene težave, neaktivnost in zmanjšano lastno participacijo pri iskanju zaposlitve in odklanjanje ponujenih ukrepov za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.
Naj sklenem z mislijo klienta, ki je nekoč med tretmajem zamišljeno sedel in strmel v tla, ko pa sem ga po daljšem spoštljivem molku le vprašala, ali mu lahko kako pomagam, je odkimal:
»Veste, veliko skrbi imam … to je kot da se trudim, ampak se ne …«

Zelo podobno kot se pri nas dogaja uresničevanje programov na področju psihosocialne politike in vse to v okvirih socialne države …


  
Ni komentarjev:

Objavite komentar