23. dec. 2017

PRAVICE ZAPORNIKOV V SODNI PRAKSI
Kršitev pravic zaprtih oseb, ki zajemajo pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do vere,  se najresnejše upošteva in izvršuje v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V slovenskih zaporih je sporna predvsem prenatrpanost, saj so na podlagi tega dejstva zaporniki pri tožbah na Evropskem sodišču najbolj uspešni; spomnimo se, leta 2011. ko je peterica pripornikov oz. zapornikov tožbo v Strasbourg tožbo dobilo, šlo je za zapornike v zadevi Balkanski bojevnik, in sicer zaradi slabih razmer v slovenskih zaporih; peterica je bila zaprta v sobi s 16, 3m, v sobi pa je bilo šest postelj. Izpostavljen je tudi vidik prezračevanja v sobah oz. celicah, kjer se na primer poleti temperatura povzpne do 30 stopinj. Omenjeno nesporno predstavlja kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je zapisano v 3 in 13, členu evropske konvencije, ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje ter določa pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred domačimi oblastmi. Kršitve naj bi odpravila novela zakona, po kateri bo zapornikom zagotovljeno tudi sodno varstvo. Sicer Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij  (Ziks) določa, da oseba na prestajanju zaporne kazni, ki meni, da je bila podvržena mučenju ali drugim oblikam ponižujočega ravnanja, zahteva sodno varstvo, a to pravico so v preteklosti zaporniki le redko uporabili. To se je torej spremenilo, na bolje glede obsojencev, saj v visokih odstotkih tožbe tudi dobijo, zato pa slabše za državo. Toda uspešna uporaba te pravice je vendarle zganila ustrezne institucije in  v bližnji prihodnosti, kot je bilo omenjeno v prejšnji številki, bo Slovenija pridobila novo, moderno, krasno totalitarno ustanovo, katero bodo zaporniki zaradi razkošnosti, tako domnevamo, z nostalgijo zapustili. Gotovo je pri kompetencah za gradnjo novega ZPKZ-ja bila kalkulacija uspešna, se pravi, v prid gradnje zapora, saj so odškodninske tožbe zelo visoke. Tako lahko sklepamo, da so se državni (politični) organi ravnali tudi/ali predvsem po latinskem pregovoru: Cedento victor abibis, se pravi, Popuščaj in odšel boš kot zmagovalec

Napisala Zuzanan G. Kraskova


29. okt. 2017

UPORI V SLOVENSKIH ZAPORIHVeliko je vzrokov, zaradi katerih so obsojenci v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) nezadovoljni. Sicer je nezadovoljstvo dejstvo, ker bivajo v totalitarni ustanovi, kjer je njihovo življenje omejeno, tako prostorsko kot tudi glede svobodnega odločanja, toda za kaznivo dejanje je potrebno sprejeti odgovornost in si življenje v zaporu prirediti tako, da se kot ljudje razvijajo in rastejo v vseh pogledih. Tako bi bilo najbolje. V resnici pa je v zaporih stanje povsem drugačno. Obsojenci se pritožujejo nad vsem, od nekakovostne prehrane, neprimernimi pogoji za rekreacijo, visokih cen telefonskih pogovorov, do visokih temperatur (saj zapori nimajo urejeno uravnavanje temperature) do stiske oziroma gneče v zaporniških celicah, kjer v relativno majhnih prostorih živi večje število oseb kot je to zakonsko zapovedano, se pravi, kršenje tretjega člena konvencije o človekovih pravicah, ki govori o prepovedi mučenja. Morda v tem primeru prostorske stiske dejansko govorimo o mučenju, kajti, če smo popolnoma iskreni, mi, ki smo zunaj, in se v mislih prestavimo v zaprt prostor, z velikim številom ljudi, v omejen prostor, kjer nimamo niti trenutka miru, nam je že sama misel na takšno stanje odbijajoča,  ljudem, ki prestajajo zaporno kazen, je pa še dosti težje (le da oni to zaprto stanje tudi zares živijo), zakaj, saj zaprte osebe, poleg psihosocialnih težav in problema z neprilagojenostjo, na primer, nezmožnosti spoštovanja avtoritete, se preprosto ne (z)morejo  ob takšnih pogojih re-socializirati. Torej dejstvo, da je kar 5% zapornikov odvisnikov, ki se večinoma zdravijo, a prepovedane substance so v zaporih stalnica, lahko jih je dobiti, lahko pretihotapiti. Kakorkoli že, zaporniki ali priporniki, ki menijo, da so bile kršene njihove pravice lahko proti državi vložijo odškodninsko tožbo, ki jo vložijo na evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), na katerem je Slovenija v preteklosti že izgubila nekaj tožb in morala izplačati odškodnino okoli 100 tisoč evrov. Največ postopkov je bilo vloženih proti zavodu na Povšetovi, vzemimo eden od primerov nenapovedanega obiska - kontrole; kjer je prostora za 135 zaprtih ali priprtih oseb -  za 54 obsojencev in 81 pripornikov, bilo pa je zaprtih 100 oseb in 73 pripornikov. Kar kaže na hujšo kršitev, sploh pa obsojenih oseb, ki bodo v zaporu dlje. Na očitke in tožbe  se je Ministrstvo za pravosodje zganilo in letos napovedalo gradnjo novega zapora v Dobrunjah; do 6.11.2017 je rok za posredovanje arhitekturnih rešitev na javnem natečaju. Omeniti je potrebno, da so gradnjo novega zapora napovedali tudi v preteklosti, a projekta do danes nikomur ni uspelo uresničiti, a zdaj, ko zaporniki grozijo z visokimi odškodninskimi tožbami, bi bilo res smotrno pljuniti v roke in začeti z gradnjo. Že zato, da bo volk sit in koza cela. In ne obratno ... 

Napisala Zuzanna G. Kraskova


10. okt. 2017

PROBACIJSKI CILJI V SLOVENSKIH ZAPORIH


Napisala Zuzanna G Kraskova
Smisel probacije predstavlja resocializacijo zaprtih oseb, ki po odsluženju zaporne kazni ostanejo in zaživijo v svojem socialnem/lokalnem okolju, težnja torej, da tega stika ne le ne izgubi, ampak da okolje nanj vpliva v smislu primernega socialnega vedenja, se pravi, da nanj okolje vpliva pozitivno, spodbudno, da izvršilec kaznivega dejanja ne izgubi zaposlitve, da krepi odgovornost do družine ter da lokalno okolje nanj na splošno deluje pozitivno motivacijsko in mu vliva zaupanje vase in druge in ga  ne spodbuja k novemu kaznivemu dejanju, ki bi pomenilo ponovno prestajanje zaporne kazni. Probacija je v Evropski uniji v večini držav urejena sistemsko, Slovenija pa je bila do nedavno edina država znotraj EU in ena redkih članic držav Sveta Evrope, ki ni imela probacijske službe, kar se letos tudi pri nas spremenilo. To dejstvo je podkrepljeno s pozitivnimi izkušnjami držav, ki probacijske službe imajo, in ki delujejo kot del sistema izvrševanja kazenskih sankcij.  Letos je torej tudi pri nas začela na Ministrstvu za pravosodje delovati probacijska služba, ki ima poleg priprav strategije razvoja probacijske službe, priprave zakonskih podlag za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov, ki se izvršuje v skupnosti ter drugih nalog, tudi naslednje naloge: pripravo strategije za razvoj specializiranih programov za obravnavo storilcev kaznivih dejanj, ki so jim izrečene sankcije in ukrepi, le-te pa se izvršujejo v skupnosti, ter sodelovanje z izvajalci pri njihovem razvoju, itn. Prednost probacije  izpostavlja celovitost obravnave storilca od uvedbe predkazenskega postopka, kazenskega postopka, med časom izvajanja kazni, kakor tudi po prestani kazni v okviru probacijske službe.  

Če bodo torej, obsojenci do pravšnje mere inspirirani z naloženimi nalogami in dolžnostmi s strani probacijske službe in pristojnih institucij, sklepamo lahko, da bo povratništva v prihodnosti dosti manj, da se število zaprtih oseb ne bo zviševalo – lani je, na primer dnevno zaprtih oseb preseglo številko 1500 in je še naprej v porastu, ampak upadlo, kar predstavlja svojevrsten izziv iz stališča spoštovanja človekovih pravic, kakor tudi učinkovitega vodenja zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ).  Morda pa bi bila probacija kot sistemsko vodilo pravičnosti učinkovita tudi na političnem področju, v smislu sovpadanja predvolilnih obljub in dogajanja po volitvah, torej laganje kot psihološko kategorijo bi bilo dobro vpeti v nabor kaznivih dejanj, za katere je potrebno odgovarjati/se zagovarjati pred zakonom. Potem bi bil politični parket vsekakor bolj gladek in spodrsljiv, ne pa tak kot je danes – v smislu; lisici ni prav nič mar, kaj si o njej mislijo kokoši …27. avg. 2017

MISTERIJ V ORGAZMIČNEM VRTINCU FRUSTRACIJ


Misterij v orgazmičnem vrtincu frustracij
sob, 19.08.2017, 09:00
Misterij v orgazmičnem vrtincu frustracij
Prikrivanje doživljanja pri spolnosti je prikrivanje resnice, ravno takšno laganje kot na vseh drugih področjih.

V življenju obstaja element, lahko ga imenujemo tudi trenutek, ki ga ni mogoče zajeti, ta moment same stvaritve je bežen. To lahko ugotovimo, ne da bi bilo videti, da smo se zadeve sploh dotaknili, pa vendar na čustveni ravni zaznamo, da se je zgodil neki premik.
Ko je Baruch Spinoza redefiniral Descartesovo stališče logičnega sklepanja z dokazovanjem in vprašanji, med drugim, o pomenu svobodne volje, da kako je ta mogoča, če vse določa znanost, je o stališču svobodnega odločanja razmišljal v Teoriji subjekta. To mnenje drži, kajti če na primer naš pogled, ki je v tem primeru produkt oziroma objekt, izpade iz našega organa vida, očesa, je subjekt točka, kjer/od koder objekt gleda, in mu subjekt lahko vzame videnje vsakič, ko gleda; drugače rečeno, če se kot subjekt odločimo zapreti oči, pogled-objekt praktično izgine – v spomin, a ne vedno. Treba pa je omeniti, da ta trditev ne velja za izvirno onkološko dejstvo, kjer velja načelo – nič subjekta. Torej, bistvo razuma naj bi bilo zavestno spreminjati stvari, a povsem drugače je na človekovi telesni oz. nevrološki ravni, konkretno, pri nehotenih, mehaničnih vzgibih, ki neodvisno od naših hotenj usmerjajo delovanje telesnih funkcij. Med te sodi tudi orgazem.

Skrivnost obdobja prazne lunePred orgazmom, ki se ga nameravam v nadaljevanju nekoliko dotakniti, je treba omeniti skrivno poslanstvo prazne lune. V starih kulturah, ko so ljudje verjeli, da so bolj povezani z naravo, naj bi imele vse ženske menstrualni ciklus v istem času, ta dogodek poznamo pod imenom – ženski misterij v obdobju prazne lune, takrat so se zbrale v šotorih rdeče barve in tam častile svojo ženskost in proces očiščenja.

Biološko je nemogoče regulirati naravni cikel ženske na hoteni datum (to bi bilo, denimo, s kontracepcijsko tabletko mogoče doseči danes), a iz verovanj in običajev veje tista nedoločljiva skrivnostnost, ki ljudi od nekdaj privlači. Globlja ko je skrivnost, večja je radovednost, torej si lahko le predstavljamo, kako so obred spremljali in s kakšno muko doživljali moški, ki v šotoru niso imeli kaj iskati. In verjetno ali ravno zaradi tega je bila potrebna precejšnja odločnost teh žensk, da so dosegle tak zgodovinski konsenz, kar lahko označimo kot praobliko emancipacije, če seveda ni šlo za obdobje matriarhata med letoma 7000 in 3500 pr. n. št. Torej, skrivnostnost je ravno zato tako privlačna, ker ima v ozadju močno intenco, velik koncept, s tem pa določeno vrsto prevlade. Potemtakem je iz skrivnostnega imena rituala sklepati, da gre za določeno nagnjenje, in sicer za agalmo; v tem primeru za (objektivno) žensko, o kateri (subjektivni) moški verjame, da je cilj, namen njegovih želja. V širšem kontekstu pa gre za moč spolov, za nedoumljeno težnjo sobivanja, v tem pa za naravno potrebo po paradoksu, kolizijah, suspenzih, vendar tudi za vzajemnost, čustveno naklonjenost in samospoštovanje. Rezultat tega so tudi čutna doživetja, spolnost, erotika. Seks.

Povsem planetarno, nemisteriozno torej, ženski in moški spol sodi skupaj. Lepa ženska mentalno paralizira človeka, je nekoč dejal neki moj klient, ker pa sem ženskega spola, sem pripomnila, da morda ne gre ravno za paralizo, a tudi ženske smo vznemirjene ob šarmantnem, uglajenem, postavnem, duhovitem moškem. Zaradi tega paralizirajočega učinka se bodo dame pred zmenkom ali sestankom skrbno nafrfulile, moški pa bodo na veliko napenjali mišice …

Feministično-mačistične teorije (zarote)Začetek vprašanja o enakosti spolov sega že v načelo različnih religij – bog je eden za vse, pred bogom so vsi enaki itn., kasneje pa naj bi se jo določilo v naravnem pravu in v ideji družbene pogodbe, v času ameriške in francoske revolucije. Enakost je širša od enakopravnosti, pomeni pa, da so ženske in moški enako prepoznavni, imajo enako moč in so enako udeleženi na vseh področjih življenja.

Toda zakonska zagotovljenost enakosti ni jamstvo za enake formalnopravne pravice. Zato je bil sodobni koncept enakosti spolov, ki vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost, prevzet v politični slovar Organizacije združenih narodov in Evropske unije. Na tem temelji politika enakosti spolov. To je urejeno. In ljudem bi moralo odleči. Pa jim ni, saj njihovo zavest navdihuje klica preteklosti, vedenje o krutosti, poniževanju in neenakopravnem družbenem položaju žensk skozi zgodovino. In čeprav je danes vprašanje spolne enakosti sistemsko urejeno, različne politične kampanje še naprej neutrudno bijejo bitke na področju spolne ne-enakosti, predvsem feminizem (femina – latinsko ime za žensko), ki obsega zbirko socialnih teorij in moralnih filozofij, pretežno motiviranih iz izkušenj žensk. Očitno jim še ni odleglo; marksistična teorija poudarja, da je zatiranje žensk posledica razredne neenakosti v izkoriščevalski družbi, kar načeloma velja za oba spola, feministični politični aktivizem, če zamisel skupine ljudi s konstruktivnimi in družbeno koristnimi predlogi sploh potrebuje imena/etiketiranja, pa se osredotoča na pravico do splava, nasilje nad žensko, nasilje v družini – nasilje nasploh.

Potem imamo drugi pol – moški šovinizem – formulacija, ki je v slovarjih opredeljena v obliki podmene, ker v resnici predstavlja le mnenje – prepričanje o večvrednosti in sovražnost do žensk, in ga ne moremo enačiti z ženskim gibanjem. Pomenljiv pa je pojem mačizem, ki zagovarja pretirano poudarjanje možatosti, pojem, ki ima seksistično konotacijo in ki v slovarjih sploh ne obstaja. Obstajajo pa mačistični moški. In feministične ženske. V hektičnem ne-skladju. V nekakšnem razkoraku. Tako naj bi bilo videti. Pa ni.

Planetarna zavest orgazmaObstajajo torej feministke in mačo moški. Ter vsi drugi. Realno pa eksistiramo, smo in na planetu sobivamo vsi skupaj. In ne moremo zaobiti dojetja o dualizmu, prisotnosti dveh enako pomembnih osnov: moškega in ženske, obeh ustvarjenih iz gradbenih elementov življenja, celic. Od določene skupine teh, genoma oziroma dednega materiala, so odvisne njune telesne in psihične značilnosti, dejstvo, da imata v vsaki celici dve kopiji atavistične DNK, nam ponuja odgovor na dilemo o ženskosti/ženstvenosti in moškosti/možatosti, kajti človekova struktura je sestavljena iz dedne snovi obeh staršev, smo skupek ženske in moškega. Ampak genetika je vsem večinoma jasna. Zakaj potem ljudje v življenju čutijo željo po poudarjanju svojega spola?

Odgovor se le delno skriva v socialnem okolju, večji del temelji na dualizmu. Dva spola in dva pola, dve nasprotji, vpeti v celoto, biti skupaj, biti eno. Združena. Čeprav že sama težnja ne ponuja zadostnega odgovora, zadoščenja glede na izkustvena spoznanja in številne neuspele poskuse človeka kvečjemu oddaljijo, in ne približajo nameri sobivanja. Pa vendar, človekova naravna potreba po bližini drugega v njem ne bo zamrla nikoli, vztraja, čeprav ve, da brezizhodnost obstaja. To mu omogoča možganski center za nagrajevanje, natančno, sproščanje dopamina v sistemu za nagrajevanje; na primer, odvisnik od iger na srečo igra, da zmaga – da bo nagrajen s prijetnim občutkom, dobiček ni najpomembnejši, frustrirana stanja pa bo doživljal vsakič, ko ne bo nagrajen oziroma ko se dopamin ne sprosti. S tem sistemom nagrajevanja, vendar ne na odvisniški ravni, bi lahko primerjali željo po doživljanju orgazma. Frustracija predstavlja človekovo psihofizično stanje, povezano z izkustvom prisilnega odrekanja želja (na primer, nekdo bi lahko doživljal frustracijo, ker ima modre oči, rad pa bi imel rjave).

Orgazem kot neprostovoljna refleksna aktivnost torej izraža frustracijo, kajti spolnost je sama po sebi vir frustrirajočih, neskončnih, neizpolnjenih hotenj in ne-realnih pričakovanj, ki vedno znova kličejo po izpolnitvi, po združitvi v spolnem aktu. Tako si kmalu po-tem on ali ona spet želi te združitve, prijetnega čutnega občutka, z neizpolnjeno željo v kotičku srca pa si zastavi isto vprašanje: je težnja doživljati ta občutek njegov vzrok ali posledica, in če je vzrok potreba po bližini, nežnosti ali pripadnosti, zakaj to ne zadostuje, saj to sociološko komponento dosežemo brez spolnosti itd.?

Toda želja je neomajna, ostane. In lahko pusti človeka na cedilu, sploh takrat, ko psihofizično stanje ni naravnano na spolno dogajanje. Večinoma pa se želja po spolnosti ne dogaja sočasno pri obeh in takrat nastanejo težave, kajti on ali ona hoče drugemu dokazati/pokazati, da je vse v najlepšem redu, očarljivo se smehlja, si prizadeva, medtem nehote zatava v neke (grešne) misli, velik napor, tuhta madona, je mučno tole …, se zdrzne, uf, ali se je to opazilo …, ni se, super, heh, trudi se dalje. Ne zaveda se, da je nekaj bilo vredno pozornosti zato, ker je bilo prezrto. Hlinjenje orgazma. Nikar. Nikar ustvarjati brbončic, ki jih ni, saj je s to simulacijo približno tako, kot če bi po totalnem porazu hodili še bolj pokončno. Ali tako kot biti ne poražen, ampak uničen, kot je nekoč živčno vzkliknil neki moj klient, ki je hodil na obravnavo zaradi spolne disfunkcije, ta pa je bila, kajpak, sekundarna duševna motnja.

Primarna motnja pri moteni spolni aktivnosti, če ne gre za organsko poškodbo, je pogosto generalizirana anksiozna motnja, pomeni – bojim se, ker se bojim. Prikrivanje doživljanja pri spolnosti je prikrivanje resnice, ravno takšno laganje kot na vseh drugih področjih komunikacije, le da tukaj laž zareže globlje, ker gre za čustveno in telesno posledico. Jasno je, zakaj se ljudje pogosto zatekajo k hipokriziji v spolnosti; le na videz drži, da zato, ker ne želijo užaliti drugega, ali zato, da bo vse prav na drugih področjih življenja. V resnici gre pri tem za nadvlado, natančno, za nadzor, kajti če je treba orgazem hliniti, potem ima tisti drugi pri dogajanju v spolnosti neko zoprno težavo, prvi pa je to odkril in ga ima pod peto, čeprav je morda sam/sama v podobni godlji, le da ne tako opazni, bolje zakrinkani. Vsekakor pa je generalni problem pri spolni satisfakciji nakopičena napetost, ki izvira iz nerešenih duševnih travm, te pa izvirajo iz čustvenega nelagodja zaradi napačnih miselnih bazičnih vzorcev, ki lahko segajo že v zgodnje otroštvo.

Če sklenem z vprašanjem glede na napisano – kaj, če bi se danes odločali med strahom pred spolnim neuspehom in obrambno držo? Bi izbrali raje iskren, ljubeč pogovor? A o iskrenem zaupanju v ljubezni drugič …
Dr. Zuzanna 
G. Kraskova,

mag. psih. soc. pom.     www.delo.si › Mnenja › Gostujoče pero